Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

Nieuwe erfgoedwet in 2016

Nederland krijgt komend jaar een nieuwe Erfgoedwet. Samen met de nieuwe Omgevingswet maakt deze wet een integrale bescherming van het Nederlanse cultureel erfgoed mogelijk.

Waarom een nieuwe Erfgoedwet? Nu is het behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed geregeld in talrijke definities, procedures en beschermingsmaatregelen. De nieuwe wet bant deze versnippering uit. Bovendien is is het wenselijk om de omgang met museale collecties en het afstoten van cultuurgoederen door de overheid wettelijk te regelen.Dat gebeurt dus nu ook in deze wet Voor de archeologie moeten de kwaliteitsnormen op een hoger niveau worden gebracht.

Door de nieuwe wet wordt de voorbereidingstijd voor het aanwijzen van rijksmonumenten van maximaal tien maanden tot zes maanden teruggebracht.. Een vereenvoudigde voorbereidingsregeling van de Algemene wet bestuursrecht komt inplaats van de huidige, in de Monumentenwet van 1988 geregelde aanwijzingsprodcecure.

Verder wordt het vergunningstelsel voor de archeologische monumentenzorg vervangen door een wettelijke geregelde certificering. Zo wordt geregeld dat alle opgravende partijen zich aan dezelfde kwaliteitsnormen moeten houden. Met de nieuwe wet kan de verstoring van waardevolle scheepswrakken beter tegen- gegaan worden.

De Monumentenwet van 1988 gaat komend jaar over in de Erfgoedwet. Onderdelen van de Monumentenwet, die de fysieke leefomgeving betreffen, gaan naar de Omgevingswet, die in 2018 van kracht wordt. Tot die tijd geldt een overgangsregeling, die in de Erfgoedwet is opgenomen.

De Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt de regels voor ruimtelijke projecten. Daardoor wordt het gemakkelijker ruimtelijke projecten te starten. Een voorbeeld daarvan is wonngbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken.

Voordelen van de nieuwe Omgevingswet, die dus nog enkele jaren op zich laat wachten:

  • Sommige gemeenten hebben nu meer dan honderd bestemmingsplannen. De nieuwe wet maakt voor het gehele gebied één bestemmingsplan mogelijk.
  • Burgers of bedrijven, die een project of een activiteit willen starten, hoeven nog maar bij één loket een vergunning aan te vragen;
  • Bedrijven hoeven minder onderzoek te doen.
© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden