Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

STIEL adviseert nieuw college Leiden

Nu politieke partijen in Leiden proberen een nieuw college van Burgemeester en Wethouders te vormen, adviseert Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL) om in diverse dossiers rekening te houden met monumenten van werk en techniek.

  • Er is discussie of er een muziekcentrum in het Nobel-complex aan de Marktsteeg zou moeten komen. De monumentencommissie heeft al in juni 2006 positief geadviseerd het complex op de monumentenlijst te zetten. STIEL verzoekt per brief aan het Leids College van B&W dat nu ook daadwerkelijk te doen. Het overweegt daarnaast een aanvraag voor de Rijksmonumentenstatus. Daarmee zou het pand voorlopig niet mogen worden aangepakt. Dat biedt de mogelijkheid te doordenken hoe het muziekcentrum of iets anders historisch verantwoord kan worden ingepast.
  • De bollenschuur aan de Morsweg 111 is een prachtig voorbeeld van het bloemrijke verleden van Leiden. De gemeente Leiden zou er daarom goed aan doen dit pand de monumentenstatus te verlenen, en het in de bouwplannen in te passen.
  • Buiten de singels zijn er nog meer bijzondere panden en objecten die de monumentenstatus verdienen. Het spoorweghuisje op het Haagwegterrein is er één van. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de bouwplannen op dat terrein.
  • Op het terrein waar het archeologisch park in Roomburg zou moeten komen, staat nog een schoorsteen vlakbij de Vliststraat. Het zou een goede herinnering aan het kwekerijverleden zijn als de schoorsteen zou worden behouden.
  • STIEL merkt regelmatig dat bepaalde (industriële) Rijks- en gemeentemonumenten slecht onderhouden worden. Daarom dringt het bij de huidige gebruikers, bezitters en/of bewoners aan op zorgvuldiger onderhoud. Daarnaast heeft de gemeente zich op grond van haar eigen Erfgoednota ertoe verplicht ook handhavend op te treden. STIEL zal dat de gemeente Leiden nadrukkelijk onder de aandacht brengen.

STIEL heeft deze punten afgelopen weekend alle Leidse politieke partijen onder de aandacht gebracht.

Meer informatie is hierover te verkrijgen bij voorzitter Hans Vollaard (06 – 29016478) en penningmeester Joop Gijsman (071-5125877).

© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden